INTEGRITETSPOLICY.

INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE  (GDPR)
Lundasnickerier Gastelyckan AB
Hemsida: lundasnickerier.se

Lundasnickerier Gastelyckan ”lundasnickerier.se”värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Lundasnickerieransvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Lundasnickerier Gastelyckan AB org. nr 556916-8437, Fältspatvägen 3, 224 78 Lund.

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Lundasnickeriersamlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra förfrågningar, beställningar, kontakta oss för service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av offert förfrågan, beställningar, leverans av tjänst och fakturering
 • Möjliggöra kundservice
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Lundasnickerier Gastelyckan ABsamlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

Vid Intresseanmälan:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 Som beställande kund:

 • Namn/Företagsnamn
 • Gatuadress
 • Postnummer, Ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer/Organisationsnummer
 • Betalningsuppgifter (faktura respektive leveransadress)
 • Fastighetsbeteckning vid begäran av ROT avdrag

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Lundasnickerier, sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 7 år efter det att din order levererats, med stöd av bokföringslagen

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Lundasnickerier hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem, behandlar dem.

Lundasnickerierlämnar ej ut personuppgifter till tredje part. eller samarbetspartners.

Lundasnickerier säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

DINA RÄTTIGHETER

REGISTERUTDRAG

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av, Lundasnickerier. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till:

Lundasnickerier Gastelyckan AB, Att: Dataskyddsombud, Fältspatvägen 3, 224 78 Lund.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Lundasnickerierkommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Lundasnickerier förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på lundasnickerier.se och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta kundservice

KONTAKTINFORMATION

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@lundasnickerier.se tel 046-122530 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.